Tehetséggondozás a Kossuth-Gyakorlóban

Tehetséggondozás a Kossuth-gyakorlóban

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségesre nevelni, nem lehet a hiányzó tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis kell támogatni és kifejlődni segíteni.
(Rubik Ernő)


A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a tehetséggondozásba még nem integrált iskolaként kapcsolódott be, hanem mint önálló gimnázium, a városban népszerű nevén: a „Nagykossuth”. Így az iskola tehetséggondozásának eső 2 szakasza még csak a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumára vonatkozik.
 

1.    szakasz: 2010-ig  (a „hagyományos” tehetséggondozás)

A Kossuth Lajos Tudományegyetem, később a Debreceni Egyetem gyakorlóiskolája lévén mindig kettős tehetséggondozás folyt az iskolában: a ránk bízott középiskolás gyerekek, illetve a hozzánk jövő tanárjelöltek tehetséges diákjait igyekeztünk támogatni, segíteni.


2.    szakasz: 2010-2015

(MATEHETSZ: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége)
A MATEHETSZ létrejötte az eddig szervezetten, de izoláltan működő, tehetségeket segítő programokat, egyesületeket összefogta, működésüket összehangolta. A MATEHETSZ országos hálózatában a Debreceni Egyetem kiemelt szerepet játszott: a kutatás és a programalkotás, illetve az európai és magyar eredmények applikálásában is. 2010-ben az iskola akkreditált Tehetségpont lett. 2011-ben, illetve 2014-ben az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet kaptuk. Iskolánk hitvallása a Tehetségpont honlapján: „Az iskola részt vesz a MTT munkájában, az új kihívásoknak és elvárásoknak állandó innovációs tevékenységgel próbálunk megfelelni. Az iskola Minőségirányítási és Helyi Pedagógiai Programja is kiemelten kezeli a tehetséggondozás ügyét. A Debreceni Egyetem gyakorlóiskolája lévén állandó és élő kapcsolatunk van az egyetemmel, a tehetséggondozás terén úttörő szerepet játszó Pedagógiai Pszichológia tanszékével. A tanári kar személyi összetételét tekintve alkalmas a tehetséggondozó feladatok ellátására, a kollegák szaktárgyukat tekintve nagyon felkészültek, aktívan vesznek részt és szerveznek továbbképzéseket, hat kollega végezte már el a Tehetség és fejlesztése nevű szakvizsgát adó képzést.[…] Ezen munkánkban számíthatunk a DE intézményeire, más tudományos és/vagy kutató, kulturális (pl. könyvtárak) intézetek segítségére (pl. ATOMKI).”

3.    szakasz: 2015 óta

Ez a szakasz komoly változással kezdődött az iskola történetében: egy nagy, a tehetséggondozás, a tanárképzés szempontjából kiemelkedő lehetőségeket magában rejtő összevont intézmény jön létre („Nagykossuth”, „Kiskossuth”, „Arany”), a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája.
Az új intézmény 3, egymással szorosan összefüggő tehetséggondozó irányt igyekszik összefonni és megvalósítani.

  • Intézményen belül: a tehetségazonosítást, tehetséggondozást szeretnénk összefűzni: az általános iskolától az érettségiig tudjuk közvetlenül követni a gyerekek fejlődést, tudjuk segíteni őket.
  • A Debreceni Egyetem tehetséggondozó munkájába szeretnénk bekapcsolódni, hogy összefonjuk a közoktatás és a felsőoktatás között ma még szerkezetileg különálló tehetséggondozó programokat. Így a tehetségazonosításhoz is szakszerű segítséget kaphatunk, ugyanakkor a pályaorientációs munkát, a kutató diákok segítését, a tudományos munkához szükséges elköteleződést is meg tudjuk alapozni az általános iskolától az egyetem elkezdéséig, illetve az önálló munkavégzés elkezdéséig.
  • A régió tehetséggondozó központja kívánunk lenni. Így a hálózati tanulást, a hálózati tanulásban és tanításban rejlő tehetséggondozó munkát is ki akarjuk aknázni – a docendo discimus elve alapján.

Ennek a célkitűzésnek a jegyében 2016.ban megpályáztuk – a gimnáziumi feladatellátási hely – az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, melyet 2017-ben el is nyertünk.
Az Oktatási hivatal bázisintézménye: „olyan megyei, járási, esetleg országos szinten elismert és szakmai hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező nevelési-oktatási intézmény, amely alkalmas az adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, amelyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.”


Iskolánk jelenleg 22 kidolgozott jó gyakorlattal rendelkezik.  Továbbá a régió tanárainak bemutatóórákat tartottunk, ill. tartunk a későbbiekben is.
2017-ben sikeres pályázatunk eredményeként  - az egész intézmény, valamennyi feladatellátási hely – megkaptuk a kitüntető Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.
„A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) olyan országos hálózatként létrejövő, egyenletes területi lefedettséget biztosító tehetséggondozó-mintaintézmények, amelyek a kiemelten tehetséges gyermekekre/tanulókra irányuló tehetséggondozó és tehetségfejlesztő, valamint a tehetséggondozásban szerepet vállaló pedagógusokra, szakemberekre irányuló támogatási, illetve a földrajzi körzetükre irányuló szolgáltatási tevékenységet végeznek, egymással és a körzetükben lévő köznevelési intézményekkel hálózatot alakítanak ki.”
2017. október 27-én tehetségazonosító konferenciát és workshopot tartottunk a gimnáziumban, illetve más Minősített Tehetséggondozó Műhely konferenciájára és műhelymunkájára is elmentünk.

Természetesen folytatjuk a „hagyományos tehetséggondozó munkánkat” is: az intézményben ebben az évben 163 szakkör működik: felzárkóztató, verseny-előkészítő; önképzőkör, természetjáró, sport szakkör…
Tehetséggondozó munkánkat 2016-ban és 2017-ben is az iskola Tehetségnapján mutattuk be.
Részt veszünk tehetséggondozó pályázatokban (NTP, MATEHETSZ, Erasmus)
Külföldi kapcsolatokat ápolunk (Finnország, Németország, Olaszország)

S hogy mindezt a nagyon szerteágazó (ezen a rövid íráson messze túlmutató) tehetséggondozó munkát szakszerűen és eredményesen tudjuk végezni, tanáraink is folyamatosan képzik magukat.

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 14. 13:10